Konsernin tase (IFRS)

 

Liitetieto

31.12.2014

31.12.2013

 

 

   

VARAT

 

   
       

Pitkäaikaiset varat

 

   

Liikearvo

15

44 549 716,77 44 549 716,76

Muut aineettomat hyödykkeet

15

7 759 278,89 8 777 478,82

Aineelliset hyödykkeet

14

1 698 615,71 1 986 006,97

Myytävissä olevat sijoitukset

27

626 983,95 626 983,95

Vaihto-omaisuus

  0,00 560,93

Pitkäaikaiset saamiset

 

25 972,22 64 592,89

Laskennalliset verosaamiset

16

201 206,78 370 866,38

 

 

54 861 774,32 56 376 206,70

 

 

   

Lyhytaikaiset varat

 

   

Myyntisaamiset ja muut saamiset

17

20 399 261,65 20 447 831,99

Rahavarat

18

5 132 030,52 6 453 825,89

 

 

25 531 292,17 26 901 657,88

 

 

   

Varat yhteensä

 

80 393 066,49 83 277 864,58
       
 
   
 Liitetieto 31.12.2014 31.12.2013
       

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

   

 

 

   

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

   

Osakepääoma

19

2 087 564,50 2 087 564,50
Uusmerkintä   - -

Ylikurssirahasto

 

7 899 485,80 7 899 485,80

Muu rahasto

 

5 203 821,24 5 203 821,24

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

31 370 258,22 33 447 785,52

Muuntoero

 

400 997,62 517 610,87

Kertyneet voittovarat

 

-13 093 830,18 -9 028 558,38

Tilikauden voitto

 

2 850 413,02 -4 067 103,76

 

 

36 718 710,22 36 060 605,79

 

 

   

Oma pääoma yhteensä

 

36 718 710,22 36 060 605,79
       

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

Laskennalliset verovelat

16

288 531,77

461 019,73

Rahoitusvelat

22

9 646 418,85

12 741 885,92

Muut pitkäaikaiset velat

24 1 113 486,86 2 876 509,45

 

 

11 048 437,48 16 079 415,10
 
     

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

Ostovelat ja muut velat

24

15 054 723,04 15 968 364,82

Kauden verotettavaan tulokseen
perustuvat verovelat

 

15 740,45

54 391,53

Varaukset

21

230 798,00

275 036,00

Siirtovelat

 21, 24

10 725 659,22 10 699 140,85

Lyhytaikaiset korolliset velat

22

6 598 998,08 4 140 910,49

 

 

32 625 918,79

31 137 843,69 

 

 

 

 

Velat yhteensä

 

43 674 356,27

47 217 258,79

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat yhteensä

 

80 393 066,49

83 277 864,58