Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

€ 000

1.1.–31.12.2014

1.1.–31.12.2013

 

   

Liiketoiminnan rahavirta:

   

Tilikauden voitto

2 850 -4 067

Oikaisut tilikauden tulokseen

1 054 7 791

Käyttöpääoman muutos

-1 480 1 683

Maksetut korot

-420 -571

Saadut korot

0 0

Maksetut verot

-123 19

Liiketoiminnan rahavirta

1 881 4 855
     

Investointien rahavirta:

   

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-1 185 -1 602

Investointien rahavirta

-1 185 -1 602
 

 

 

Rahoituksen rahavirta:

   

Maksullinen osakeanti

- -

Omien osakkeiden hankinta

- -

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset

- -11 500

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

-4 698 -9 500

Lyhytaikaisten lainojen nostot

3 000 6 000

Pitkäaikaisten lainojen nostot

1 758 12 000

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-2 078 -2 082

Rahoituksen rahavirta

-2 018 -5 082

 

   

Rahavarojen muutos

-1 322 -1 829
 
   

Rahavarat tilikauden alussa

6 454 8 283

Rahavarojen muutos

-1 322 -1 829

Rahavarat tilikauden lopussa

5 132 6 454