Konsernin liitetiedot

30. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


€ 000

2014

2013


2012


2011


2010

Toiminnan laajuus

   

 

 

 

Liikevaihto, € 000

97 433 99 740 100 448 121 940 130 825

  - muutos edelliseen vuoteen, %

-2,3 % -0,7 % -17,6 %

-6,8 %

9 %

Bruttoinvestoinnit, € 000

1 147 1 598 802 2 733 1 965

   - % liikevaihdosta

1 % 2 %

1 %

2 % 

2 %

Aktivoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan

- -

 

-

-

-

  - % liikevaihdosta

0 % 0 % 0 %

0 %

0 %

Henkilöstön määrä 31.12.

932 938 982

1 175

1 558

Henkilöstö keskimäärin

935 939 1 025

1 453

1 508

 

   

 

 

 

Kannattavuus

   

 

 

 

Liikevoitto, € 000

4 310 -2 822 6 884 -22 168 17 164

  - % liikevaihdosta

4 % -3 % 7 %

-18 %

13 %

Tilikauden voitto, € 000

2 850 -4 067 4 024 -22 452 17 164

  - % liikevaihdosta

3 % -4 % 4 %

-18 %

13 %

Oman pääoman tuotto, %

8 % -10 % 10 %

-42 %

18 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

9 % -4 % 11 % -29 % 19 %
 
         

Rahoitus ja taloudellinen asema

   

 

 

 

Korollinen vieras pääoma, € 000

16 245 16 883 19 849 21 872 23 316

Rahavarat, € 000

5 132 6 454 8 283 8 170 9 682

Nettovelkaantumisaste

(Net gearing), %

 

30 %

 

29 %

 

 28 %

34 %

20 %

Omavaraisuusaste, %

51 % 50 % 53 %

48 %

59 %

Liiketoiminnan rahavirta, € 000

1 881 4 855 19 946 8 842 11 066

Osingot (maksettu)*

2 082 2 082 2 077 5 577 2 885

Tulos/osake, eur, laimentamaton

0,14 -0,20 0,19

-1,08

0,56

Tulos/osake, eur, laimennettu

0,14 -0,20 0,19

-1,08

0,56

Oma pääoma/osake

1,76 1,73 2,01 1,90 3,23

Osinko/osake (2014 ehdotus)

0,05 0,10 0,10

0,10

0,27

Osinko/tulos

  -

53 %

-

48 %

Efektiivinen osinkotuotto

  3 % 4 %

4 %

5 %

Hinta/voitto-suhde (PE)

- -

13,79

-

8,98

Osakkeen alin kaupantekokurssi

2,66 2,65 2,28 2,30 3,38

Osakkeen ylin kaupantekokurssi

4,59 4,34 3,30

5,79

5,89

Osakkeen keskikurssi

3,79 3,19 2,82 3,88 5,01

Osakekannan markkina-arvo

55 529 81 624 54 694 50 519 104 949

Osakevaihto, kpl

3 864 505 4 095 297 1 652 971 7 135 305 7 260 278

Osakevaihto, %

19 % 20 % 8 %

34 %

35 %

*Vuonna 2012 ja 2014 maksettu osingon sijasta oman pääoman palautuksena.

  

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana on 20 780 221 kappaletta. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän painotettu keskiarvo on 20 780 221 kappaletta. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa on 20 775 273 kappaletta. Yhtiöllä on tilikauden lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita.