Konsernin liitetiedot

22. Rahoitusvelat


€ 000

2014 Käyvät arvot

2013 Käyvät arvot

2014 Tasearvot

2013
Tasearvot

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

       

  Pankkilaina

9 000 12 000 9 000 12 000

  Rahoitusleasingvelat

646 742 646 742

 Yhteensä

9 646 12 742 9 646 12 742

 

       

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

       

  Pankkilaina

6 000 3 500 6 000 3 500

  Rahoitusleasingvelat

599 641 599 641

 Yhteensä

6 599 4 141 6 599 4 141

Yhteensä

16 245 16 883 16 245 16 883
         

Yhtiön vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuden ylläpitoon liittyvät kovenanttiehtot muodostuvat seuraavista tunnusluvuista: liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) suhteessa nettovelkoihin, omavaraisuusaste sekä nettovelkaantumisaste. Tilikaudella 2014 yhtiö täytti asetetut kovenanttiehdot. Kovenanttien maksimi- ja minimiarvot sekä yhtiön toteumat 31.12.2014 on esitetty alla:

          Kovenanttiarvo Toteutuma
Nettovelat / EBITDA, enintään  2,5 1,6
Omavaraisuusaste, vähintään 35 % 51 %
Nettovelkaantumisaste, enintään 60 % 30 %

 

Yhtiö on tilikauden aikana lyhentänyt lainakantaansa yhteensä 3,0 miljoonalla eurolla niin, että lainakanta oli tilikauden päättyessä yhteensä 15,0 miljoonaa euroa. Lainat ovat vaihtuvakorkoisia ja ne ovat sidottu Euriborkorkoon lisättynä marginaalilla. Lainojen keskimääräinen korkoprosentti oli tilikaudella 2014 2,1 % (2,2 % tilikaudella 2013). Lainojen vakuudeksi on pantattu Digia Finland Oy:n ja The Qt Company Oy:n osakkeet. Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo oli 31.12.2014 yhteensä 111,5 miljoonaa euroa.

Rahoitusleasingvelkojen efektiivinen korko tilikaudella 2014 oli 2,98 % (3,40 % tilikaudella 2013).


Korolliset velat erääntyvät seuraavasti:

Vuosi, € 000

2014

2013

2015

6 599 3 394

2016

9 322 9 297

2017

286 51

2018

35 -

Myöhemmin

2 -

Yhteensä

16 245 12 742

 

Seuraavat taulukot kuvaavat sopimuksiin perustuvaa maturiteettianalyysia tilikaudella 2014 ja vertailukaudella 2013. Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät korkomaksut sekä pääoman takaisinmaksut:

€ 000
31.12.2014

 

Tasearvo

 

Rahavirta

 

Alle 1 vuosi

1–2 vuotta
 

2–5 vuotta

Pankkilainat

 

15 000 15 447 6 231 9 216 0

Rahoitusleasingvelat

1 245 1 245 599 322 323

Ostovelat ja muut velat

2 886 2 886 2 886 0 0

Yhteensä

19 131 19 577 9 716 9 538 323
           

€ 000
31.12.2013

 

Tasearvo

 

Rahavirta

 

Alle 1 vuosi

1–2 vuotta
 

2–5 vuotta

Pankkilainat

 

15 500

16 217 3 804 3 238 9 174

Rahoitusleasingvelat

1 383

1 383 641 394 348

Ostovelat ja muut velat

3 821

3 821 3 821 0 0

Yhteensä

20 704

21 421 8 266 3 632 9 523