Konsernin liitetiedot

20. Osakeperusteiset maksut

Konsernilla on osakepalkkioita osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden saada palkkiona Digia Oyj:n osakkeita ansaintajaksolta sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus päättää järjestelmien ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä kullekin kohderyhmään kuuluvalle henkilölle hänen enimmäispalkkionsa määrän ansaintajaksolle.

Digia Oyj:n hallitus päätti 19.12.2013 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle ja muille ylimpään johtoon kuuluville henkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja yhtiön johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2014–2016.Järjestelmän ansaintakriteerit ovat konsernin osakekohtainen tulos ja liikevaihto hallituksen vuosittain vahvistamin tavoin.

Järjestelmän mukaan kultakin ansaintajaksolta maksetaan yhteensä enintään 200 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio. Maksettavista palkkioista puolet maksetaan toimitusjohtajalle ja puolet muille ohjelmaan kuuluville henkilöille yhteensä. Palkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Digian aikaisempi osakepohjainen kannustinjärjestelmä käsitti kalenterivuodet 2010–2013, ja oli suunnattu yhtiön toimitusjohtajalle sekä muille konsernin johtoryhmän jäsenille. Kyseisestä järjestelmästä ei myönnetty palkkioita vuonna 2014.


Järjestelmien perustiedot on listattu alla olevaan taulukkoon.

 
Ylimmän johdon

osakepalkkiojärjestelmä 2014–2016

Johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmä 2010–2013

 

 

 

Myöntämispäivä

6.6.2014 27.5.2010

Instrumentti

Osakkeita ja rahaa Osakkeita ja rahaa

Kohderyhmä

Tj ja ylin johto Johtoryhmä

Osakepalkkioita enintään kpl *

600 000 640 000

Ansaintajakso alkaa, pvm

6.6.2014 28.5.2010

Ansaintajakso päättyy, pvm

31.12.2014 / 31.12.2015 / 31.12.2016 31.3.2011/31.3.2012/
31.3.2013/31.3.2014

Oikeuden syntymäehdot

Osakekohtainen tulos ja liikevaihto Osakekohtainen tulos, liikevaihdon kasvu ja työssäolovelvoite

Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta

2,6 3,2

Jäljellä oleva juoksuaika, vuotta

2,0 -

Henkilöitä (31.12.2014)

10 -
* Osakkeina maksettavan palkkion yhteydessä maksetaan rahaa palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

 


Osakepalkkiojärjestelmien tapahtumat tilikaudella 2014 esitetään alla olevassa taulukossa. Koska myös osakepalkkion mahdollinen käteisosuus kirjataan osakeperusteiseksi kuluksi, on määrät alla esitetty bruttomääräisinä eli osakepalkkiolukumäärät sisältävät mahdollista rahaosuutta vastaavan määrän osakkeita.Tilikauden 2014 tapahtumat

Ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmä
2014–2016

Johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmä 2010–2013

Yhteensä

Bruttomäärät 1.1.2014 **

 

 

 

  Kauden alussa ulkona olleet

600 000 200 000 800 000

 

     

Tilikauden muutokset

     

  Kaudella menetetyt

- 200 000 200 000

  Kaudella toteutetut

- - -

 

     

Bruttomäärät 31.12.2014 **

     

  Kauden lopussa ulkona olevat

600 000 0 600 000

  Kauden lopussa 
  toteutettavissa olevat

600 000 0 600 000
** Määrät sisältävät osakepalkkiojärjestelmän puitteissa myönnetyn rahaosuuden (osakkeina).

 
Käyvän arvon määrittäminen

Osakeperusteisen maksun käypä arvo määritellään päivänä, jolloin järjestelmästä on sovittu yhtiön ja kohderyhmän kesken. Kun osakepalkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä, jakautuu palkkion käyvän arvon määrittäminen IFRS 2 -standardin mukaisesti kahteen osaan: osakkeina selvitettävään ja käteisenä selvitettävään osuuteen. Osakkeina selvitettävä osuus kirjataan omaan pääomaan ja käteisenä selvitettävä maksu vieraaseen pääomaan. Käteisenä selvitettävän maksuosuuden käypää arvoa arvioidaan uudelleen jokaisena raportointipäivänä ansaintajakson päättymiseen asti, ja velan käypä arvo muuttuu täten Digian osakkeen hinnan mukaisesti.

 


Osakepalkkiojärjestelmien kuluvaikutus vuoden 2014 tulokseen

Vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan,
€ 000
Ylimmän johdon

osakepalkkiojärjestelmä 2014–2016

Johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmä
2010–2013
 Yhteensä

Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut

310 0 310
Osakeperusteiset maksut, oma pääoma 31.12.2014 185 0 185
Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka 31.12.2014 125 0 125
       

Vuoden 2013 vertailutiedot 

Vaikutus tulokseen ja
taloudelliseen asemaan,

€ 000

Johtoryhmän

osakepalkkiojärjestelmä
2010–2013

Avainhenkilöiden
osakepalkkiojärjestelmä
2009–2012

Yhteensä
Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut 286 6 292
Osakeperusteiset maksut, oma pääoma 31.12.2013 0 0 0
Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka 31.12.2013 0 0 0