Konsernin liitetiedot

 

 15. Aineettomat hyödykkeet

€ 000

Liikearvo


Kehittämis-
menot

Muut
aineettomat hyödykkeet
Yhteensä 2014
Yhteensä 2013 

Hankintameno 1.1.

95 944 2 487 33 676 132 107 131 283

Aktivoidut kehittämismenot

- - - - -

Lisäykset

- -  752 752 824

Vähennykset

- - -358 -358 -

Hankintameno 31.12.

 95 944 2 487 34 070 132 501 132 107

 

         

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-51 394 -2 487 -24 899 -78 780 -70 018

Poistot

- - -1 412 -1 412 -1 762

Arvonalentumiset

- - - - -7 000

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-51 394 -2 487 -26 311 -80 192 -78 780

 

         

Kirjanpitoarvo 1.1.

44 550 0 8 777 53 327 61 265

Kirjanpitoarvo 31.12.

44 550 0 7 759 52 309 53 327
           

Arvonalentumistestaus

Arvonalentumistestaus tehdään vuosineljänneksittäin liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton. Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen katsauskauden lopussa on esitetty seuraavissa taulukoissa:

€ 000 Yksilöidyt
aineettomat
hyödykkeet
 Poistot
katsauskauden
aikana
 Liikearvo  Muut
erät
 Testattava
arvo
yhteensä
Digia – kotimaan
liiketoiminta
824 490 37 987 5 549 44 360

 

€ 000  Yksilöidyt
aineettomat
hyödykkeet
 Poistot katsauskauden
aikana
 Liikearvo Muut
erät
 Testattava arvo
yhteensä
Digia – Qt-liiketoiminta 6 210 672 6 562 1 747 14 520

 

€ 000  Yksilöidyt
aineettomat
hyödykkeet
 Poistot katsauskauden
aikana
Liikearvo   Muut
erät
 Testattava arvo
yhteensä
Digia-konserni yhteensä 7 034 1 162 44 550 7 295 58 879

 

Digian kotimaan toimintojen nykyarvot on määritelty viiden vuoden ennustejaksolle käyttämällä seuraavia oletuksia: Liikevaihto ja liikevoitto vuodelta 2015 budjetin mukaan. Viiden vuoden ennustejakson aikana liikevaihdon vuosittainen kasvu 3,0 prosenttia ja sen jälkeen 2,5 prosenttia, liikevoitto 8,1 prosenttia sekä diskonttokorko ennen veroja 8,5 prosenttia.

Qt-liiketoiminnan nykyarvot on määritelty viiden vuoden ennustejaksolle käyttämällä seuraavia oletuksia: Liikevaihto ja liikevoitto vuodelta 2015 budjetin mukaan. Viiden vuoden ennustejakson aikana liikevaihdon vuosittainen kasvu 6,5 prosenttia ja sen jälkeen 5,5 prosenttia, liikevoitto 4,5 prosenttia sekä diskonttokorko ennen veroja 8,5 prosenttia.

Molempien testattavien yksiköiden ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttäen samoja oletuksia kuin ennustejaksolla.

Tehdyn herkkyysanalyysin mukaan kotimaan liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää vaihtoehtoisesti liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasollaan ja 4,4 prosentin kannattavuutta tai liikevaihdon 3,0 prosentin kasvua ja 2,4 prosentin kannattavuutta.

Tehdyn herkkyysanalyysin mukaan Qt-liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää vaihtoehtoisesti liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasollaan ja 3,5 prosentin kannattavuutta tai liikevaihdon 4,5 prosentin kasvua ja 0,2 prosentin kannattavuutta.