Emoyhtiön tase (FAS)

 Liitetieto

31.12.2014

31.12.2013

VASTAAVAA

 

   

 

 

   

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

   

 

 

   

Aineettomat hyödykkeet

   

Aineettomat oikeudet

 

546 965,27 341 187,51

Muut pitkävaikutteiset menot

  - 356 442,66

 

 

546 965,27 697 630,17

Aineelliset hyödykkeet

9

   

Maa- ja vesialueet

 

16 818,79 16 818,79

Rakennukset ja rakennelmat

 

70 579,69 77 473,15

Koneet ja kalusto

 

51 476,46 5 356,34

Kulumaton käyttöomaisuus

  1 210,95 1 210,95

 

 

140 385,89 100 859,23

Sijoitukset

10

   

Osuudet saman konsernin yrityksissä

 

113 615 633,85 113 613 133,85

Muut osakkeet ja osuudet

 

606 292,32 606 292,32

 

 

114 221 926,17 114 219 426,17
       

Pysyvät vastaavat yhteensä

 

114 909 277,33 115 017 915,57

 

   

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

   
 

 

   

Lyhytaikaiset saamiset

11

   

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

 

1 753 876,23 1 507 173,70

Muut saamiset

 

183 965,33 257 877,61

Siirtosaamiset

 

260 057,43 541 276,92

 

 

2 197 898,99 2 306 328,23

 

 

   

Rahat ja pankkisaamiset

 

1 658 539,95 1 719 853,85

 

 

   

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

 

3 856 438,94 4 026 182,08

 

 

   

Vastaavaa yhteensä

 

118 765 716,27 119 044 097,65
 
     

Liitetieto

31.12.2014

31.12.2013

VASTATTAVAA

 

   

 

     

OMA PÄÄOMA

 

   

 

 

   

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

12

   

Osakepääoma

 

2 087 564,50 2 087 564,50
Uusmerkintä   - -

Ylikurssirahasto

 

7 899 485,80 7 899 485,80

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

31 370 258,22 33 447 785,52

Edellisten tilikausien tulos

 

-552 222,85 1 296 776,08

Tilikauden tulos

 

1 774 482,64 -1 850 830,89

Oma pääoma yhteensä 

 

42 579 568,31 42 880 781,01

   

 

VIERAS PÄÄOMA

 

   

 

 

   

Pitkäaikainen vieras pääoma

 
   

Lainat rahoituslaitoksilta

     13

9 000 000,00 12 000 000,00

 

 

9 000 000,00 12 000 000,00

 

 

   

Lyhytaikainen vieras pääoma

 
   

Ostovelat

       14

159 513,14 173 290,17

Lyhytaikaiset korolliset velat

 

6 000 000,00 3 000 000,00

Velat saman konsernin yrityksille

 

60 299 652,48 60 261 656,27

Muut velat

 

85 938,37 198 713,58

Siirtovelat

 

641 043,97 529 656,62

 

 

67 186 147,96 64 163 316,64

 

 

   

Vieras pääoma yhteensä

 

76 186 147,96 76 163 316,64

 

 

   

Vastattavaa yhteensä

 

118 765 716,27 119 044 097,65