Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)

€ 000   1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
       
Liiketoiminnan rahavirta:      
Tilikauden voitto   1 774 -1 851
Oikaisut tilikauden tulokseen   -905 2 721
Käyttöpääoman muutos   -836 -201
Maksetut korot   -420 -536
Saadut korot   0 0
Maksetut verot   -192 -820
Liiketoiminnan rahavirta   -578 -687
       
Investointien rahavirta:      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin   -314 -404
Tytäryhtiöhankinnat   - -
Investointien rahavirta   -314 -404
       
Rahoituksen rahavirta:      
Maksullinen osakeanti   - -
Omien osakkeiden hankinta   -183 -
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset   0 -10 500
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset   -4 797 -9 500
Lyhytaikaisten lainojen nostot   3 000 6 000
Pitkäaikaisten lainojen nostot   1 297 12 000
Konsernirahoituserät (¹   3 591 2 729
Maksetut osingot ja muu voitonjako   -2 077 -2 040
Rahoituksen rahavirta   830 -1 311
 
     
Rahavarojen muutos   -61 -2 402
       
Rahavarat tilikauden alussa   1 720 4 122
Rahavarojen muutos   -61 -2 402
Rahavarat tilikauden lopussa   1 659 1 720
(¹ Konsernirahoituserät käsittävät emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden välisten lainojen ja saamisten muutokset.