Emoyhtiön liitetiedot

8. Aineettomat hyödykkeet€ 000

Aineettomat
oikeudet

Muut
pitkävaikutteiset
menot

Yhteensä

 2014

Yhteensä
2013
Hankintameno 1.1. 4 616 1 011 5 627 5 218
Lisäykset 607 - 607 409
Vähennykset - -356 -356 -
Hankintameno 31.12. 5 223 655 5 878 5 627
         
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -4 274 -655 -4 929 -3 789
Poistot -402 - -402 -1 140
Arvonalentumiset - - - -
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -4 676 -655 -5 331 -4 929
         
Kirjanpitoarvo 1.1. 341 356 697 1 429
Kirjanpitoarvo 31.12. 547 - 547 697