Emoyhtiön liitetiedot

4. Poistot ja arvonalentumiset

€ 000   2014 2013
Suunnitelman mukaiset poistot      
    Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet  423 1 151
Yhteensä   423 1 151