Emoyhtiön liitetiedot

3. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat tiedot

€ 000 2014 2013
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 603 647
Muut palkat ja palkkiot 2 512 2 396
Eläkevakuutusmaksut 462 441
Muut henkilöstökulut 101 107
Yhteensä 3 677 3 592
     
Henkilöstön määrä 31.12. 2014 2013
Johto ja hallinto 34 40
Yhteensä 34 40