Emoyhtiön liitetiedot

12. Oma pääoma

€ 000

2014

2013

Osakepääoma 1.1.

2 088 2 088

Uusmerkintä

- -

Nimellisarvon alennus

- -

Osakepääoma 31.12.

2 088 2 088
     

Ylikurssirahasto 1.1.

7 899 7 899

Siirto vapaaseen omaan pääomaan

- -

Ylikurssirahasto 31.12.

7 899 7 899
     

Uusmerkintä

- -
     

Sidottu oma pääoma yhteensä

9 987 9 987
     

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.

33 448 33 448

Osakepääoman korotus

- -

Pääoman palautus

-2 078 -

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

31 370 33 448
     

Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1.

-554 3 196
     

Osingonjako

- -2 082

Omat osakkeet

183 -

Osakeperusteiset maksut

185 183

Tulos edellisiltä tilikausilta 31.12.

-552 1 297
     

Tilikauden tulos

1 774 -1 851
 
   

Vapaa oma pääoma yhteensä 

32 593 32 894
     

Oma pääoma yhteensä

42 580 42 881
     

Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12. 

€ 000

2014 2013 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

31 370 33 448

Voitto edellisiltä tilikausilta

-552 1 297

Tilikauden voitto

1 774 -1 851

Yhteensä

32 593 32 894