What’s Up Digia

Digialla työskenteli vuoden 2014 lopussa 932 ammattilaista, joista 84 prosenttia kotimaassa ja 16 prosenttia ulkomailla. Henkilöstön tyytyväisyyttä seurataan globaalilla What’s Up Digia -kyselyllä sekä puolivuosittain toteutettavilla Syke-mittauksilla.

Vahvuuksina tiimi- ja esimiestyö

Selkeitä vahvuuksia Digialla on kyselyyn vastanneiden henkilöiden mukaan tiimi- ja esimiestyö. Henkilöstö on sitoutunut omaan työhönsä. Usko Digian menestykseen tulevaisuudessa on vahva, tuotteet ja palvelut koetaan laadukkaiksi ja vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön koetaan hyviksi. Työn kuormittavuus on myös sopivalla tasolla. Selkeiksi vahvuuksiksi koetaan esimiesten oikeudenmukaisuus ja arvostuksen saaminen.

What’s Up Digia -kyselyyn vastasi 77 prosenttia digialaisista. Tulokset analysoitiin johto-, esimies- ja tiimitasoilla ja keskusteluiden perusteella määriteltiin konkreettiset toimenpidesuunnitelmat vuodelle 2014. Kehittämistyön painopisteiksi valittiin vuonna 2014 yhdessä tekemisen lisäksi työkyvyn johtaminen sekä sisäisen urakierron tehostaminen.

Vuonna 2015 Digiassa jatketaan yhdessä tekemisen -teemalla, sillä innokas, osallistava ja energisoiva tiimiyhteisö on keskeinen tekijä ensiluokkaisen asiakaskokemuksen toteuttamisessa. Toiminnan kehittämisen keskiössä on myös valmentava esimiestyö.