Osakeperusteiset maksut

Osakepalkkiot ja johdon omistus

Yhtiöllä on osakepalkkioita osana yhtiön ylimmän johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

Digia Oyj:n hallitus päätti 19.12.2013 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle ja muille ylimpään johtoon kuuluville henkilöille. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2014–2016. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat konsernin osakekohtainen tulos ja liikevaihto hallituksen vuosittain vahvistamin tavoin. Järjestelmän mukaan kultakin ansaintajaksolta maksetaan yhteensä enintään 200 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio.

Kaikki osakepalkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Maksettuihin osakepalkkioihin ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamisjaksoja.

Osakepalkkiojärjestelmiin perustuvia palkkiota ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen palkkion maksun eräpäivää.

Digian aikaisempi osakepohjainen kannustinjärjestelmä käsitti kalenterivuodet 2010–2013, ja oli suunnattu yhtiön toimitusjohtajalle sekä muille konsernin johtoryhmän jäsenille. Kyseisestä järjestelmästä ei myönnetty palkkioita vuonna 2014.

Osakasluettelon 31.12.2014 mukaan Digia Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhtiön osakkeita seuraavasti:

   
Pertti Kyttälä 0
Robert Ingman 20 000 ¹
Kari Karvinen 1 200 000
Tommi Uhari 0
Juha Varelius 184 758
Päivi Hokkanen 8 170
Seppo Ruotsalainen 0
Leena Saarinen 1 600
¹ Määrä ei sisällä Ingman Group Oy Ab:n omistamia osakkeita.

 

Vuodenvaihteessa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamat osakkeet edustivat yhtiön osake- ja äänimäärästä yhteensä 6,7 %.