Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys

Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallitusten jäsenten ja toimivan johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen päätöksentekojärjestyksestä.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättää yhtiökokous. Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokuntien kokouksilta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan laskua vastaan.

Tilikaudella 2014 hallituksen jäsenille maksettiin hallitustyöskentelystä palkkiona yhteensä 315 000 euroa jakaantuen seuraavasti:

 
Päivi Hokkanen 37 500
Robert Ingman 50 500
Kari Karvinen 39 500
Pertti Kyttälä 75 500
Seppo Ruotsalainen 37 500
Leena Saarinen 37 500
Tommi Uhari 37 000

 

Kaikki palkkiot maksettiin rahapalkkioina. Yhtiö ei myönnä optioita eikä osakepalkkioita hallitustyöskentelystä.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmän periaatteet

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista.

Toimitusjohtaja Juha Vareliuksen kokonaispalkkaus muodostuu toimitusjohtajasopimuksen mukaisesta kuukausipalkasta, asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella määräytyvästä bonuspalkkiosta sekä toimitusjohtajalle vahvistetun osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti mahdollisesti maksettavasta osakepalkkiosta.

Säännöllisen kuukausipalkan lisäksi toimitusjohtajalle maksetaan kolmen kuukauden palkkaa vastaava bonuspalkkio hallituksen asettamiin liikevaihto- ja liikevoittobudjetteihin sidottujen vuositavoitteiden täyttyessä. Tavoitteiden ylittyessä bonuspalkkion määrä kasvaa siten, että 120 prosentin toteumasta palkkiona maksetaan yhdeksän kuukauden palkkaa vastaava maksimipalkkio. Mikäli liikevoittotavoite täyttyy alle 80-prosenttisesti, bonuspalkkiota ei makseta lainkaan, liikevaihdosta riippumatta. Tavoitteiden täyttymistä arvioidaan segmenttikohtaisesti ja palkkiot maksetaan puolivuosittain.

Hallitus on yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla vahvistanut yhtiön ylintä johtoa koskevan osakepalkkiojärjestelmän joulukuussa 2013.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2014–2016. Järjestelmän mukaan toimitusjohtajalla on vuoden 2015 osalta oikeus enintään 50 000 osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon yhtiön kotimaa-segmentin osakekohtaisen tuloksen ja liikevaihdon perusteella. Minimipalkkion (25 000 osaketta) saaminen edellyttää 0,19 euron osakekohtaista tulosta ja 77,0 miljoonan euron liikevaihtoa. Enimmäispalkkio (50 000 osaketta) edellyttää raja-arvoina 0,25 euron osakekohtaista tulosta ja 77,0 miljoonan euron liikevaihtoa tai 0,19 euron osakekohtaista tulosta ja 90,5 miljoonan euron liikevaihtoa. Toimitusjohtajalla on oikeus osakepalkkioon myös Qt-segmentin tulosten perusteella sen mukaan kuin hallitus asiasta päättää myöhemmin vuoden 2015 aikana.

Osakepalkkiojärjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin kyseisen ansaintajakson tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Järjestelmään ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamisjaksoja.

Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet ja toimisuhteen keskeiset ehdot

Tilikaudella 2014 toimitusjohtajalle maksettiin palkkana ja muina etuuksina 287 635 euroa. Osakepalkkioita ei maksettu.

Toimitusjohtaja voidaan yhtiön toimesta irtisanoa kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä irtisanomiseen yhtiön puolelta toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvaus, joka määrältään vastaa toimitusjohtajan 12 kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen eikä toimitusjohtajalla ole yhtiön puolelta erillistä lisäeläkesopimusta.

Muun johdon palkitsemisjärjestelmän periaatteet

Yhtiön ylimpään johtoon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yhdessä toimitusjohtajan kanssa konsernin johtoryhmän muodostava yhtiön talousjohtaja sekä kotimaa- ja Qt-segmenttien vetäjät ja heidän sijaisensa.

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä edellä sanotuille johtajille maksettavasta palkasta, palkkioista sekä muista eduista.

Johtajien kokonaispalkkaus muodostuu kuukausipalkasta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella määräytyvästä bonuspalkkiosta. Konsernin johtoryhmäläisten bonuspalkkion ansaintakriteerit ja ehdot ovat yhtäläiset toimitusjohtajan kanssa. Segmenttien vetäjien ja heidän sijaistensa bonuspalkkio on sidottu vetämänsä segmentin tavoitteiden täyttymiseen ja maksimibonuksena maksetaan heidän kuuden kuukauden palkkaansa vastaava määrä. Muutoin ehdot ovat yhtäläiset toimitusjohtajan kanssa. Vuonna 2014 johtajille ei maksettu osakepalkkioita.

Lisäksi johtajat ovat mukana yhtiön ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmässä. Vuoden 2015 osalta johtajat ovat kotimaa-segmentin tulosten perusteella oikeutettuja yhteensä enintään 14 643 osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon vastaavin kriteerein ja ehdoin kuin yhtiön toimitusjohtaja. Qt-segmentin palkkiokriteerit hallitus vahvistaa myöhemmin vuoden 2015 aikana.

Kaikkien johtajien eläkeikä on lain mukainen eikä kenellekään ole yhtiön puolelta otettu erillistä lisäeläkettä.